Polecane strony:
- balustrady koszalin
- koktajle herbalife
- rowerzysta-podroznik.pl
A A A

Porażenia lub niedowłady

Porażenia lub niedowłady dotyczą kończyn dolnych w 100% przypadków, natomiast kończyny górne są zajęte nie u wszy- stkich dzieci. Na podstawie analizowanego materiału niedowład koń- czyn górnych obserwowano u 90% chorych, mięśni oddechowych u 48%, mięśni karku u 40%, mięśni grzbietu u 70%, a nerwów czaszkowych u 44%. Objawy kliniczne w zespole GBS przedstawia tab. 6. Porażenia kończyn dolnych nie tylko występują częściej, ale są bardziej rozległe. Zjawiają się przed porażeniem kończyn górnych i rozpoczynają się od odcinków obwodowych lub ksobnych kończyny. W większości przypadków zaznacza się na początku choroby prze- waga porażeń w odcinkach odsiebnych kończyn. Najczęściej w od- siebnych odcinkach są porażenia, w dosiebnych niedowład. Zniesie- nie lub osłabienie odruchów jest proporcjonalne do stopnia porażenia. W kończynach dolnych odruchy zazwyczaj są zniesione, w górnych ulegają osłabieniu. Jakkolwiek powszechnie uważa się, że w zapaleniu wielonerwo- wym porażenia są symetryczne, to w zespole GBS obserwuje się asymetrię porażeń, nieraz dyskretną, czasem wyraźną. U około 50% chorych na początku porażenia są asymetryczne (ryc. 9). Asymetria porażeń może utrzymywać się podczas całego przebiegu choroby, co niejednokrotnie nasuwa trudności w różnicowaniu z poliomyelitis lub zespołami poliopodobnymi, wywołanymi najczęściej przez wirus Cox- sackie A typ 7. Zazwyczaj porażenia narastają powoli od kończyn dolnych ku gó- rze, a ustępują w kierunku odwrotnym. Mimo ciężkich i długotrwa- łych porażeń bardzo rzadko dochodzi do zaniku mięśni i przykur- czów ścięgien. W przebiegu zespołu GBS u ok. 50°/o chorych zajęte są ner- wy czaszkowe. Najczęściej porażenia dotyczą nerwów IX, X i VII, mogą być jedno- lub obustronne. Czasami spotyka się postacie z wyłącznymi objawami z nerwów czaszkowych, bez niedowładu kończyn. Najczęściej stwierdza się porażenie podniebienia, co mani- festuje się zaburzeniami połykania i oddychania. Porażenie nerwu twarzowego występuje nieco rzadziej i jest zawsze obwodowe. Obja- wy z nerwów ocznych: okoruchowego, bloczkowego i odwodzącego należą do rzadkich. Niekiedy spotyka się tarczę zastoinową. Zaburzenia ze strony układu wegetatywnego w ze- spole GBS mogą się manifestować porażeniem mięśni gładkich oskrze- li, zaburzeniem czynności zwieraczy pęcherza moczowego i odbytu, wahaniem ciśnienia tętniczego krwi, nadmierną potliwością, zaburze- niami naczynioruchowymi i odżywczymi skóry pod postacią gry na- czyniowej oraz rogowacenia (tab. 7). Objawy ze strony układu auto- nomicznego występują u ponad 40% chorych i są prawdopodobnie wynikiem uszkodzenia nerwu błędnego. Manifestują się klinicznie jako objawy przewagi układu współczulnego. Największe znaczenie z punktu widzenia klinicznego ma oczywiście stwierdzenie niedowładu mięśni gładkich oskrzeli. Wczesne rozpozna- nie tego objawu i odpowiednie postępowanie lecznicze ma duże zna- czenie praktyczne i w pewnych przypadkach decyduje o życiu cho- rego. Niedowład mięśni gładkich oskrzeli można stwierdzić na pod- stawie badania bronchoskopowego, które wykazuje, że oskrzela są nie- ruchome, sztywne i szerokie, a ujście do segmentów płuc „ziejące".