Polecane strony:
- babyelite.pl/
A A A

Objawy

Z uszkodzonych działaniem wirusa komórek wyzwalają się czą- steczki rozpadu, które dostawszy się do krwiobiegu działają jak anty- gen i stymulują produkcję przeciwciał. Przeciwciała pojawiają się krótko po zakażeniu i stopniowo wzrastają podczas przebiegu cho- roby. Mogą one być wykazane przez odczyn neutralizacji, wiązania dopełniacza, zahamowania hemaglutynacji oraz za pośrednictwem od- czynu precypitacji. Przeciwciała po przebytym zakażeniu utrzymują się przez okres 6 do 12 miesięcy. Objawy kliniczne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zmiany w płynie bywają naj ogół podobne niezależnie od rodzaju zarazka. I na odwrót, poszczególne wirusy wykazują zmienną aktywność i mo- gą dawać różne obrazy w poszczególnych epidemiach. Najczęściej występuje obraz łagodnego aseptycznego zapalenia opon mózgowo- -rdzeniowych, czasem z towarzyszącym porażeniem nerwów czasz- kowych, najczęściej nerwu twarzowego, jak również z mniej lub bar- dziej ewidentnymi objawami mózgowymi. W zapaleniu opon pato- genne działanie wirusa może przenosić się na substancję szarą lub białą mózgu oraz na pień mózgowy. U podstaw leży zawsze pier- wotne zakażenie tkanki nerwowej, tzn. zapalenie mózgu i rdzenia, ponieważ wirusy mogą rozwijać się wyłącznie w obrębie żywych ko- mórek, a nie w płynie mózgowo-rdzeniowym. W przebiegu zapalenia opon mogą występować objawy zajęcia in- nych narządów, jak: zapalenie spojówek i nieżyt górnych dróg od- dechowych, często zapalenie krtani pod postacią pseudokrupu, co jest szczególnie charakterystyczne dla wirusa Coxsackie B typ 2 i ECHO typ 6. W przebiegu zakażenia wirusem Coxsackie B mogą występo- wać bóle mięśniowe, a także objawy pleurodynii. Krótkotrwałe wy- sypki na początku zakażenia daje wirus ECHO typ 9 i Coxsaćkie A. Dla zakażenia wirusem Coxsackie A typ 7 charakterystyczne są współ- istniejące z zapaleniem opon niedowłady, przypominające poliomyeli- tis, ale lżejsze w przebiegu i o dobrym rokowaniu. Łagodne aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może wystąpić jako sporadyczne zachorowanie lub przypadki te pojawiają się w formie epidemii w letnim okresie. W miarę zanikania polio- myelitis, co wiąże się niewątpliwie ze szczepieniem, obserwuje się wzrost liczby chorób wywołanych przez inne enterowirusy. Obraz wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest charaktery- styczny i ustalenie rozpoznania nie jest trudne na podstawie obrazu klinicznego i zmian w płynie, nie przesądzając jednak co do etiologii zarazka. Na to pytanie dają odpowiedź wyłącznie badania labora- toryjne.